Job Opportunity: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครงาน ค้นหางาน Job Opportunity: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมชลประทาน – ไทย – ห้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (๒)ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน (๓)ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ำชลประทาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร (๔)ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดทำโครงการสนับสนุน การผลิตของเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ๒.ด้านการบริการ (๑)สาธิต แนะนำ ส่งเสริม และจัดทำโครงการสนับสนุน กา… range: 11,500 – 12,650 B . Job field(s): . Agriculture/ Fishing/ Mining . Government/ Social/ Non-Profit/ NGO Description of work: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านเกษตร ตามแนว แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.ด้านการปฏิบัติการ (๑)ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อใ…

28 November 2016 | 7:33 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments