Job Opportunity: เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

รับสมัครงาน งานใหม่ Job Opportunity: เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

กรมท่าอากาศยาน – ไทย – ิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ การร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกอง (๒) รวบรวม จัดหา และดำเนินการด้านอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน (๓) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางอากาศ เพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (๔) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไ… range: 11,500 – 12,650 B . Job field(s): . Accountancy/ Audit/ Taxation . Finance/ Investment/ Cashier . Government/ Social/ Non-Profit/ NGO . Project Management/ Coordinator/ Producer/ Production planner . Secretary/ Administration Description of work: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี ลักษณะงานที่ปฏ…

24 January 2017 | 6:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments