Job Opportunity: Buying Manager – Meat Seafood

สมัครงาน ค้นหางาน Job Opportunity: Buying Manager – Meat Seafood

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) – อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – , Push order, Clearance process เพื่อควบคุมและลดยอดสูญเสีย) » สำรวจตลาดและคู่แข่ง, สาขารวมทั้งผู้ร่วมค้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าแนวโน้มและทิศทางตลาด เพื่อสร้างสรรค์และคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแผนกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น » ติดตามดูแลตรวจสอบราคาทุนราคาปลีกของสินค้าที่รับผิดชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งสินค้าปกติและสินค้าจัดรายการ » วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอพร้อมหาทางแก้ปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาสิ่งท…Job Opportunity: Buying Manager – Meat Seafood:Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) คำอธิบายของ: เงินเดือนสามารถต่อรองได้ งานเต็มเวลา, งานประจำ ระดับ ผู้จัดการ / อาวุโส, ประสบการณ์ 3 ปี ปริญญาตรี หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001089964 หน้าที่ความรับผิดชอบ » วางแผนบริหารยอดขาย, กำไร รายได้อื่นๆ ยอดสูญเสีย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด » พิจารณาคัดเลือกสินค้าใหม่และ ยกเลิกการขายสินค้า ตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, Theme, และฤดูกาล » กำ…

17 March 2016 | 8:30 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments