Job Opportunity: Quality Assurance Section Manager/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

รับสมัครงาน งานใหม่ Job Opportunity: Quality Assurance Section Manager/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

Siam Carton Industry Co., Ltd. – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – Job Opportunity: Quality Assurance Section Manager/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ:Siam Carton Industry Co., Ltd. คำอธิบายของ: Offer: ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา งานเต็มเวลา, งานประจำ ระดับ หัวหน้างาน, ประสบการณ์ 2 ปี ปริญญาตรี หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี: JTH300003001106896 ขอบเขตงาน : » พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ควบคุมดูแลให้เป็นที่ไว้วางใจต่อคู่ค้าสากล » ควบคุม กำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท » ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด » พัฒน…าระบบเสริมสร้างความมั่นใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ในฐานะ Quality Sales ความรับผิดชอบหลัก: 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ » สนับสนุน และกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ » ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ » ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ ในฐานะ QMR » ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นใจของลูกค้า ในฐานะ Quality Sales 2. การควบคุม » ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ และการจัดเก็บข้อมูล » ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตา…

3 April 2016 | 6:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments