Loss and Prevention (สาขาสุราษฎร์ธานี)

สมัครงาน ค้นหางาน Loss and Prevention (สาขาสุราษฎร์ธานี)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.รับผิดชอบการดำเนินงาน Loss Prevention ของสาขาที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน และสอดคล้องตามแผนลดยอดการสูญหาย Shrinkage Action Plan ที่กำหนด เพื่อให้พนักงานภายในสาขาสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง สามารถป้องกัน และลดการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบกระบวนการดำเนินการที่มีต่อสินค้าชำรุดของสาขา ให…้เป็นไปตามขั้นตอน และนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามขั้นตอน และนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ 4.มีส่วนร่วมในการค้นหา สอบสวน และสืบสวนผู้ต้องสงสัย กรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือการลักขโมยขึ้นในสาขา ตลอดจนประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และนโยบายขององค์กร เพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : Negotiable + ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการ : – กองทุนประกันส…

9 September 2017 | 6:27 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments