Manager

งาน ค้นหางาน Manager

Jones Lang LaSalle – กรุงเทพฯ – ะคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 8. ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ 9. เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 10. ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ 11. ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย 12. ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง 13. นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ 14…1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด 5. จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 6. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร 7. ให้ความรู้แล…

3 August 2016 | 5:23 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments