Offer: ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)

งาน ค้นหางาน Offer: ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)

กรมประชาสัมพันธ์ – ไทย – range: 15,000 – 16,500 B . Job field(s): . Entertainer/Models . Government/ Social/ Non-Profit/ NGO Description of work: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี (๒) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพ…ื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (๓) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง (๔) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย ๒. ด้านการบริการ (๑) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ (๒) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ Appropriate qualifications: ได้รับวุฒิปร…

30 January 2017 | 8:50 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments