Offer: ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

สมัครงาน หางาน Offer: ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ไทย – ันที่ 1 เมษายน 2559 ตลอด24 ชั่วโมง Contact information สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120…เนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ ศูนRead more Description of work: ทำการทดลองเพื่อศึกษาการเพิ่มจำนวนของ dengue ด้วยเทคนิค CRISPR-Cas9,flow cytometry, in vitro selection และ molecular cloning; ร่วมงานวิจัยในการพัฒนา reporter virus systems สำหรับ dengue virus infection โดยงานวิจัยเหล่าน…

14 March 2016 | 1:08 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments