Offer: เจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครงาน ค้นหางาน Offer: เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงบประมาณ – ไทย – กันใน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการและสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สมัครทางอินเตอร์เน็ต: ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง Contact information สำนักงบประมาณ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400…๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ ๒.รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ ๓.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๔.ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ ๕.ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อส…

18 April 2016 | 7:51 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments