Officer – Emergency Response Planning Support/เจ้าหน้าที่วางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสนามบิน

รับสมัครงาน กำลังหางาน Officer – Emergency Response Planning Support/เจ้าหน้าที่วางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสนามบิน

กรุงเทพฯ – เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤต เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกเดือน และคอยปรับปรุง แก้ไข หากมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและพัฒนาการใช้งาน Crisis Management System (WebEOC) ให้เหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบโครงสร้างองค์กร และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา จัดทำวิธีการหรือขั้นตอนเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต และดำเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการรองรับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ (CERM – Crisis and Emergency Response Manual) ประสานงานกับฝ…่ายสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทำงานของระบบต่างๆที่จำเป็น ในการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบสำหรับแจ้งเหตุและเรียกทีม (Alert and Notification / Callout System) ระบบในการรับส่งข้อมูลและรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินมายังศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤตส่วนกลาง ระบบในการจัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสารและลูกเรือ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล และหมายเลขติดต่อของทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤต (CMT – Crisis Management Team) และทีมสนับสนุนอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพ…

24 September 2016 | 1:00 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments