PC ขายเครื่องมือช่าง ยี่ห้อ Bosch ประจำเมกาโฮม กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งาน หางาน PC ขายเครื่องมือช่าง ยี่ห้อ Bosch ประจำเมกาโฮม กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี – ISS Support Services Co.,Ltd. รับสมัครงาน PC ขายเครื่องมือช่าง ยี่ห้อ Bosch ประจำเมกาโฮม กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด่วนมาก สอบถาม 081-753-5853 ด่วนมาก สอบถาม 081-753-5853 ‘> บริการการบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร Outsorcing,Sub contrac,Head Hunter เป็นต้น เช่น บริการส่งพนักงานประจำสำนักงานให้กับลูกค้า เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบัญชี,เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร,พนักงานขับรถ,พนักงานส่งเสริมการขาย,PCฯลฯ บริการส่งพนักงานปร…ะจำโรงงาน เช่น พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานส่งของ,พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานขับรถยก,พนักงานตรวจสอบคุณภาพฯลฯ ISS Support Services Co.,Ltd. 365 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel : 02-129-3147-8, Fax : 02-129-3146 . E-mail : , Website : PC ขายเครื่องมือช่าง ยี่ห้อ Bosch ประจำเมกาโฮม กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด่วนมาก สอบถาม 081-753-5853 – เพศชาย /เพศหญิงอายุ 19-37 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป – จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป – มนุษย์สัมพันธ์ดี ,มีทักษะในการเจรจาต่อรอง – มีปร…

4 September 2016 | 10:31 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments