Project Coordinator สังกัด KIG

งาน มองหางาน Project Coordinator สังกัด KIG

จังหวัดขอนแก่น – ลักษณะงาน ติดตามและประสานงานต่างๆ ภายในฝ่าย IT ทางแผนกพัฒนาโปรแกรมแกรม และแผนก Hardware เพื่อประสานงานและติดตามให้งานต่างๆ สำเร็จตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ ของฝ่าย IT เพื่อช่วยลดภาระงานทางด้านเอกสารของทั้ง 2 แผนก ทำให้ทีมงานสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงประสานงานกับทุกหน่วยงานขององค์กร ในการติดตามงาน และนัดหมายการประชุม ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1. การทำข้อมูลสรุปรายได้ของฝ่าย IT เพื่อเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทและหน่วย…งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้ทุกหน่วยงานรับทราบค่าใช้จ่าย และส่ง File สรุปให้ฝ่ายบัญชี เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายเข้าระบบบัญชี GL 2. จัดทำข้อมูลสรุปงานประจำเดือน ประจำไตรมาศ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร KKF และ KIG 3. การทำหนังสือขออนุมติต่างๆของฝ่าย และจัดทำหนังสือขออนุมัติงบประมาณตามใบขอแก้ไข/เพิ่มระบบ ของระบบหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการเพิ่มงบประมาณจากฝ่ายบัญชี และติดตามการออกใบสั่งซื้อสินค้าให้ร้านค้าหรือหน่วยงานภายนอกจากทางฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ 4. ติดตามสรุปแบบประเมินบุคลากรทุกตำแหน่งงาน ของฝ่าย…

14 November 2017 | 8:52 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments