Project Manager(ด่วนมาก)

หางาน งานใหม่ Project Manager(ด่วนมาก)

ไทย – อบหมาย 11.ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 12.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Excel , Word , PowerPoint , Project , Autocad และอื่นๆ 13.มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 14.สามารถปฏิบัติงานได้ที่ จังหวัดภูเก็ต (เป็นคนในจังหวัดภาคใต้ หรือเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ลักษณะงาน 1. ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ 2. จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร และลูกค้าทราบ 3. แบ…Project Manager(ด่วนมาก) จำนวนอัตรา 1 จังหวัด ภูเก็ต ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1.เพศชายอายุระหว่าง30-40 ปี มีประสบการณ์ผ่านงาน 2 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า 4.สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้ 5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีมีคว…

5 October 2017 | 10:56 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments