QA/QC Manager (หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง)

งาน ค้นหางาน QA/QC Manager (หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง)

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง – ะกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -สวัสดิการเงินกู้พนักงาน -เงินช่วยเหลือต่างๆ -ชุดฟอร์มพนักงาน -วันหยุดประจำปี -ค่าล่วงเวลา OT -โบนัส -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสี ฯลฯ ตำแหน่ง : QA/QC Manager (หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) รายละเอียดของงาน ควบคุม/ตรวจสอบ กระบวนการทำงาน (QA) และคุณภาพงาน (QC) ให้เป็นไปตามแบบ (Shop Dwg) และข้อกำหนด (Spec.) ในสัญญา สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ไม่ระบุ คุณสมบัติผ…บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย สวัสดิการ -ปร…

29 March 2016 | 10:46 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments