(R&D)วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

รับสมัครงาน งานว่าง (R&D)วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

บริษัท บ้านครีม จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท บ้านครีม จำกัด ผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (R&D)วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ 1.พัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ตามหัวข้องานที่ได้รับ 2.ทดสอบสูตรเครื่องสำอางค์จนเป็นที่น่าพึ่งพอใจ 3.ค้นหาสาร active หรือ ingredient ใหม่ 4.วิเคราะห์ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และอายุของผลิตภัณฑ์ 5.ทดสอบถามระคายเคือง และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อัตรา : 5 เงินเดือน : 15,000-20,000 สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ปรับเงินประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงหรือชาย อาย ุ24-40 ปี 2. สำเร็จก…ารศกึษา สาขาวิทยาศาสตร์เครืองสำอางค์โดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์เป็น r&d ผลิตภัณฑ์เครืองสำอางค์ ประเภทสกินแคร์ มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรู้ความเข้าใจในเรืองสารเคมี ส่วนประกอบของเครืองสำอางค์ และ ผิวหนัง 5. สามารถขึ้นสตูรเครืองสำอางค์ วิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ 6. ทดสอบความคงตัวผลิตภัณฑ์ ทดสอบการระคายเคืองผลิตภัณฑ์ และประสิทธภาพผลิตภัณฑ์ 7. สามารถใช้เครืองมือทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บ้านครีม จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัด…

23 April 2018 | 7:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments