Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด

งาน หางานใหม่ Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด 1.ตรวจสอบและแนะนำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2.วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเ… อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 8.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของ ลูกจ้าง อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค…

26 October 2015 | 5:43 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments