Safety Officer

หางาน งานว่าง Safety Officer

F-tech Mfg. (Thailand) Ltd. – อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและแผนงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ควบคุม ดูแล การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติ เพศชาย – หญิง อายุ 22 -30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานงานด้าน Safety ให้ประสบความสำเร็จ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับพนักงานได้ทุกระดับ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดีทั้งภายในและภายนอก มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001/IATF16949 จะพิจา…้อเสนอแนะ และมาตรการในการป้องกัน รวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูล, ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน แนะนำ ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม จัดทำแผนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อม…

7 September 2017 | 7:56 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments