Sale & Marketing Coordinator

รับสมัครงาน มองหางาน Sale & Marketing Coordinator

Thanamol Group Development Co.,ltd. – กรุงเทพฯ – ดูเเลฐานลูกค้ารายเก่า ติดตามพบปะลูกค้ารายใหม่ รวมถึงหาตลาดใหม่ๆเพื่อกระจายสินค้า หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประสานงานกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ให้การสนับสนุนงานด้านเอกสาร บันทึกข้อมูล ทำรายงานการขาย และจัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนก ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ เช่น QT, PO, DO, Invoice…, และ/หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายในด้านต่างๆติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเคลมสินค้า เช่น สินค้าเกิดการชำรุด/เสียหาย สินค้าผิดรุ่น จำนวนไม่ถูกต้อง ฯลฯ เป็นต้น ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้ามีสต๊อกเพียงพอต่อการจำหน่าย Qualifications ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, การขาย, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หา…

12 August 2016 | 7:45 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments