Sales Manager

สมัครงาน กำลังหางาน Sales Manager

Capital One Real Estate Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย QUALIFICATIONS ระดับตำแหน่งงาน ระดับ หัวหน้างาน อายุงาน ประสบการณ์ 3 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประเภทธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทงานงานอสังหาริมทรัพย์ งานอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ประเภทธุรกิจ งานขาย SKILLS…วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย RESPONSIBILITIES ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขาย และอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพ…

11 March 2018 | 8:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments