Senior Account Executive ช่องทาง Dealer & Retail Partner Partner (ประจำพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา)

หางาน หางานใหม่ Senior Account Executive ช่องทาง Dealer & Retail Partner Partner (ประจำพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา)

กรุงเทพฯ – งาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี,ราชบุรี,สุพรรณบุรี,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน(บาท) :20,000 – 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ – วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Head of Province ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Location ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ – ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย แล…ะเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ – ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ – วิเคราะห์ จุดอ่อน…

10 January 2017 | 11:47 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments