Senior Account Executive ช่องทาง Event Sales (ประจำพื้นที่ จังหวัดนครปฐม 1 อัตรา)

งาน หางาน Senior Account Executive ช่องทาง Event Sales (ประจำพื้นที่ จังหวัดนครปฐม 1 อัตรา)

จังหวัดราชบุรี – สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป – วางแผน และดำเนินการสรรหาตัวแทนจำหน่าย (DSP) รายใหม่ รวมถึงการรับสมัครให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – ควบคุม ดูแล สต็อกสินค้า ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด – ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของบริษัทฯ ที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ – ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง – ค่าตอบแทนพิเศษ – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ประกันสุขภาพ – ค่ายานพาหนะ – ประกันชีวิต – ประกันส… วันที่อัพเดต : 29 ส.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของตัวแทนจำหน่าย (Direct Sales Partner – DSP) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – วางแผนการเข้าเยี่ยม (Visit DSP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ DSP และดำเนินการเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้ – ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ แล…

29 August 2016 | 10:45 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments