Senior Account Executive ช่องทาง Wholesales (ประจำพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา / กาญจนบุรี 1 อัตรา / ราชบุรี 1 อัตรา)

สมัครงาน มองหางาน Senior Account Executive ช่องทาง Wholesales (ประจำพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา / กาญจนบุรี 1 อัตรา / ราชบุรี 1 อัตรา)

กรุงเทพฯ – วันที่อัพเดต : 22 ต.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route) BP และ S2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ BP & S2 และดำเนินกา…รเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้ – ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย รางวัลพิเศษ เป็นต้น ให้แก่ BP และ S2 อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา และสาธิตการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทแก่ BP และ S2 ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าของ S2 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท – รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน (Call Card) และข้อมูลทางการตลาด เช่น สินค้าของคู่แข่งขัน สัดส่วนทางการตลาด พฤติกรรมกา…

22 October 2016 | 10:08 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments