Senior Accounting Officer

หางาน กำลังหางาน Senior Accounting Officer

กรุงเทพฯ – ติดตาม และดำเนินการเรื่องการรับชำระเงินจากลูกหนี้ให้ได้รับเงินตามกำหนดเวลา บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานยอดคงเหลือลูกหนี้ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร จัดทำรายงานภาษีขาย เป็นทีมงานร่วมพัฒนาระบบบัญชีของบริษัท จัดทำรายงานทางบัญชี หรือรายงานทางการเงินตามความต้องการของผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี 2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี 3. หากมีประสบการณ์บัญชีด้านอื่นประกอบด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรอบคอบในการทำงานเพื่อความถูกต้องของเอกสาร 5. มีท…นซี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 081-9362894, 02-8609772 |…

4 February 2016 | 6:39 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments