Senior HR /HR Officer (Recruitment)

งาน งานใหม่ Senior HR /HR Officer (Recruitment)

Grand Canal Land PCL – กรุงเทพฯ – ุรกิจ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า หรือรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การสรรหาว่าจ้าง กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นต้น บุคลิกภาพและทัศนคติดี มีภาวะผู้นำ มีใจบริการและมีทักษะในการสื่อสารดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถปฏบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ ประจำสำนักงานใหญ่ ตึก…Responsibilities หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1 สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนประจำปี /อัตราทดแทน/อัตรานอกเหนืองบประมาณประจำปี /ธุรกิจใหม่ ฯลฯ 2 สรรหาพนักงานรายเดือน (Head Office,กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า,กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานเช่า,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์) และคัดเลือกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์งาน คัดเลือกให้ตรงตามคุณสมบัติตามใบขออัตรากำลังคน 3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ เช่น สถาบันการศึกษา จัดหางาน 4 สรุปการคัดรายชื่อผู้สมัครเพื่อจัดส่งให้ก…

28 October 2016 | 7:35 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments