Services Supervisor

สมัครงาน กำลังหางาน Services Supervisor

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. – ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพฯ – ี่ ฯลฯ ทบทวนและปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมและสนับสนุน-ช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จัดทำรายงานสรุปผลประจำวัน-ประจำสัปดาห์-ประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งออกภาคสนามกับพนักงานบริการ มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือบริการ, ยานพาหนะและอุปกรณ์ความปลอดภัย Qualifications ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 27 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิค มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านช่าง…Responsibilities วางแผนและมอบหมายงานบริการร่วมกับผู้วางแผนงานบริการประจำสาขาตามความเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกและคืนสินค้า, เคมีและวัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน ตามข้อกำหนดบริการ ติดตาม-ตรวจสอบผลการบริการ ให้ถูกต้องครบทุกรายตามแผนงาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำบริการทั้งหมดว่าถูกต้อง-ครบถ้วน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ตรวจเยี่ยมลูกค้ารายสำคัญ หรือมีการร้องเรียนจากลูกค้า สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย เช่น การเข้าประชุมร่วมกับลูกค้า, การสำรวจพื้นท…

15 December 2016 | 8:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments