SME Sales Management Specialist

สมัครงาน หางานใหม่ SME Sales Management Specialist

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – หากมีทักษะ Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสาร การเจรจาโน้มน้าว การบริหารความขัดแย้ง และนำเสนองาน มีทักษะเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถบริหารงานภายใต้สภาวะเร่งด่วน/กดดัน มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจธนาคาร วิสัยทัศน์ โครงสร้าง และลักษณะการดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED Business: Negotiation IT: Microsoft…Responsibilities กำหนดตัววัดผลการดำเนินงาน (KPIs) และเป้าหมายรายบุคคลสำหรับทีมขาย SME จัดทำรายงานสรุปผลงานรายบุคคลตามตัววัดผลการดำเนินงาน (KPIs) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละตัววัด (KPIs) เพื่อประเมินผลตัววัดและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทำรายงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของทีมขาย เช่น รายงานปริมาณการให้สินเชื่อใหม่และประมาณการรายเดือน รายงานปริมาณสินเชื่อรวม เป็นต้น Qualifications ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel เช่น การใช้สูตร / Pivot Table เป็นต้น…

25 November 2016 | 8:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments