Sr. Costing (URGENT)

รับสมัครงาน มองหางาน Sr. Costing (URGENT)

Thai Dairy Co., Ltd. – อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – Responsibilities ทำการบันทึกบัญชีรับวัตถุดิบในส่วนที่ซื้อมาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการลงบัญชีซื้อและค่าใช้จ่ายโรงงาน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการบัญชี ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว, เบิก – จ่ายวัตถุดิบ เอกสารรายงานการผลิตประจำวัน ทำรายงานวัสดุคงคลัง,สินค้าสำเร็จรูป ,ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงและ OH-Other Material ประจำเดือน ร่วมกับพนักงานในส่วนคลังพัสดุและฝ่ายผลิตตรวจนับวัสดุคงคลังคงเหลือประจำเดือน ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในระบบ WMS กับ SAP B1ให้ถูกต้อง…และตรงกัน บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร โอนย้าย ตัดจำหน่าย ขาย ตรวจสอบและติด Tag ทรัพย์สินในส่วนของโรงงาน, ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี , ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี จัดทำเรื่องขออนุมัติการทำลายสินค้าทั้งส่วนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป และแจ้งกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมสรรพากร ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีต้นทุนนำเข้า ปิดบัญชีผลต่างราคาเข้าต้นทุนขายและจัดทำรายงานประจำเดือน รวมถึงการวิเคราะห์เบื้องต้นรายงานต่อผู้บ…

23 November 2016 | 8:40 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments