Survey Operator/Deminer- focusing on Non-Technical Survey

งาน มองหางาน Survey Operator/Deminer- focusing on Non-Technical Survey

ไทย – ประเทศไทย (ยึดถือตามมาตรฐานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของประเทศไทย) ตรวจสอบ บำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์ตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด มีส่วนในการรายงานข้อมูลตามความต้องการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เหมาะสมที่นำไปสู่การดำเนินโครงการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดโดยผู้จัดการโครงการ อื่นๆ เจ้าหน้าที่เก็บกู้/เจ้าหน้าที่สำรวจต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ องค์การฯ เน้นค…วามสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและสภาวะที่ยากลำบาก วัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพในองค์การฯ และองค์การฯ สนับสนุนให้ผู้สมัครที่เป็นสตรีสมัครงาน ข้อเสนอขององค์การฯ เงินเดือนที่ดี งานที่น่าสนใจและท้าทาย ที่พักอาศัยซึ่งจัดไว้ให้ด้วยกัน พร้อมกับค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่ดี วิธีการสมัคร ขอเชิญผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เป็นปัจจุบันมาที่ องค์การความช่วย…

28 April 2016 | 7:35 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments