Sustainable Development Officer/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หางาน หางานใหม่ Sustainable Development Officer/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES พัฒนานโยบายเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมและกำกับการดำเนินการของธนาคารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิเคราะห์ วางแผน และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อการกำหนดนโยบายและผลักดันการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากล QUALIFICATIONS จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แล…ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขั้นต่ำ 1- 2 ปี ประเภทธุรกิจ กลยุทธ์ / วางแผน ประชาสัมพันธ์ SKILLS PREFERRED Business: Management Languages: English- excellent Languages: English- good General Skills: Analytical Thinking General Skills: Good Communication Skills General Skills: Positive Thinker General Skills: High Responsibilities EXPERIENCE REQUIRED: 1 ป…

15 April 2017 | 7:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments