System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ) Level : SO-SAM

หางาน กำลังหางาน System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ) Level : SO-SAM

Thanachart Bank Public Co., Ltd. – ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES หน้าที่และความรับผิดชอบ: ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แผนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ใช้ และค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงควบคุม ดูแล การจัดทำเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอระบบงาน ทั้งระบบงานใหม่ และระบบงานที่ใช้แล้วที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ (System Analysis & Design) พัฒนาระบบงาน ทดสอบระบบงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามความต้องการ สำเร็จตามแผนงาน และเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน IT ตามที่กำ…หนด ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ระบบ ร่างข้อกำหนดและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน (End-to-end) ปรับปรุงระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน รวมทั้งการดูแลบำรุง รักษาระบบงาน ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน ดูแล แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบงานในความรับผิดชอบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน ติดตามการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภ…

24 August 2017 | 7:49 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments