Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง) ด่วน เทพประสิทธิ์ พัทยา

หางาน กำลังหางาน Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง) ด่วน เทพประสิทธิ์ พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้ 6. ร่วมประเมิน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สถานการณ์จำหน่ายบัตร,การตลาด,การต้อนรับลูกค้า,ตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเมาะสม 7. สนันสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในองค์กร 8. ช่วยเหลือ ทำงานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสายงาน คุณสมบัติ อายุระหว่าง 25-35 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป – มีประสบการณ์ในการทำงานกับศูนย์รับจองต่างๆ ศูนย์สำรองที่นั่ง ศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 1 ปี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด…ี หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะและสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office, Internet – มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี – มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สวัสดิการบริษัทฯ 1.ประกันชีวิต ,ประกันสุขภาพ 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.โบนัส ตามผลประกอบการ 4.ค่าล่วงเวลา 5.ค่ากะ 6.ค่าน้ำมันรถ ,ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่ร…

23 January 2018 | 8:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments