VAW Project Consultant (INT4571)

หางาน กำลังหางาน VAW Project Consultant (INT4571)

ไทย – ามและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ แม่แบบความร่วมมือที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสนี้จะสะท้อนถึงพลังของเครือข่ายผู้นำผู้หญิงในพื้นที่ที่สามารถทำงานร่วมกับสถาบันทางศาสนาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับนโยบาย และแม่แบบนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ได้กับจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้อีกด้วยให้คำปรึกษาแก่อ็อกแฟมและเครือข่ายผู้หญิงภายใต้โครงการวาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเสริมศักยภาพของเครือข่ายผู้หญิงในการทำงานร่วมกันกับผู้นำทางศาสนาและผู้กำหนดนโยบายระดับจังหวัดเพื่อใ…้าหมายโครงการ โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังต่อไปนี้ * ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอำนาจกับบทบาทหญิงชายเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวในสามจังหวัดภาคใต้แก่คณะทำงานโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงภายใต้โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของบรรทัดฐานทางสังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธในพื้นที่ พื้นฐานของเครือข่ายผู้หญิง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแนวทางใหม่ๆ ในการลดอคติทางเพศในชุมชนได้ โดยมีบทบาทที่สำคัญคือการเป็นที่ปรึกษา ร่วมออกแบบหลักสูตร…

25 September 2018 | 6:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments