Web Progammer (Urgent)

หางาน กำลังหางาน Web Progammer (Urgent)

D.T.C. Enterprise – บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ – Responsibilities รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตาม ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ใช้ข้อมูลตัวอย่างหรือ ข้อมูลจริงส่งเข้าเครื่องคำนวณ เพื่อทดสอบโปรแกรมที่เข้ารหัสแล้วกับเครื่องคำนวณ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของผังประมวลผลโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง จัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ว…ามคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เป็นคนละเอียด การเขียนโปรมแกรมต้องการความอดทนในการวิเคราะห์รายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม และ สามารถลำดับ จัดเรียง การทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ หากมีผลงานเวปที่เคยพัฒนาหรือโครงงาน กรุณานำมาเสนอในวันสัมภาษณ์ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED IT: Web development IT…

29 December 2016 | 8:17 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments